Ürün Belgelendirme

TSE ürün belgelendirmesinin amacı, ürünlerin ilgili ürün standardına ve belgelendirme föyü şartlarına uygun olduğunu, bu uygunluğun sürekliliğini sağlayacak bir kalite yönetim sistemi uygulandığını göstermektir.

Bu belgelendirme programı,  ürün belgelendirme sistemine uygun olarak; üreticinin uyguladığı Kalite yönetim sisteminin veya Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin tetkiki ile üründen alınan numuneler üzerinde muayene ve deneylerin uygunluğunu ve üretim yerinden ve/veya piyasadan alınan ürün numunelerinin deney sonuçlarının gözetimini içerir. Fabrika Üretim Kontrol (FÜK) şartları için tıklayınız.

Bu sistem ilgili belgelendirme föyünde belirtildiği durumlarda gözetim incelemelerinde piyasadan numune alınmasını içerir.

TSE ürün belgelendirmesinin amacı, ürünlerin ilgili ürün standardına ve belgelendirme föyü şartlarına uygun olduğunu, bu uygunluğun sürekliliğini sağlayacak bir kalite yönetim sistemi uygulandığını göstermektir.

Bu belgelendirme programı, ürün belgelendirme sistemine uygun olarak; üreticinin uyguladığı Kalite yönetim sisteminin veya Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin tetkiki ile üründen alınan numuneler üzerinde muayene ve deneylerin uygunluğunu ve üretim yerinden ve/veya piyasadan alınan ürün numunelerinin deney sonuçlarının gözetimini içerir.

Bu sistem ilgili belgelendirme föyünde belirtildiği durumlarda gözetim incelemelerinde piyasadan numune alınmasını içerebilir.

Hangi ürünler TSE Belgesi Alabilir?

Türk Standardı bulunan ve ilgili belgelendirme föyü yayınlanmış olan ürünler alabilir. Eğer ürününüze ait bir Türk Standardı yoksa, ürününüzle ilgili olarak bir belgelendirme kriteri hazırlayarak TSE’ye başvurabilirsiniz. TSE’nin kriteri kabulünden sonra bir TSEK (TSE Kritere Uygunluk) olarak yayımlar. Bundan sonra TSE’ye başvurarak denetim neticesinde bu kriterden TSEK Belgesi ile belgelenebilirsiniz. TSEK Belgesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

Genel Şartlar

Ürünlerin incelenmesinde, standardın dışında, yasal şartlar ve bu şartlar çerçevesinde kontrol edilecek başka hususlarda mevcut olabilir.

Belgelendirme başvurusu, belgelendirilmesi talep edilen ürün konusundaki ilgili Türk standardı için üretim yeri ve tescilli marka bazında gerçekleştirilir. Dolayısıyla firma adına, ürünün markasının Türk Patent Kurumu (TPE) tarafından tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış olması gereklidir. Aşama Danışmanlık olarak ürün adlarınızın Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilmesi içinde yardımcı olmaktayız.

Belgelendirme Şartları

İncelemenin planlanabilmesi için başvuru dokümanlarındaki bilgilerin yeterliliği gözden geçirilir ve eksiklik tespit edildiği durumda başvuru sahibi bilgilendirilir.

İncelemenin planlaması; ürüne uygulanacak standartların ve kapsamın teyidi, numune sayısı ve numune alma yöntemleri, gerçekleştirilecek deneyler (varsa deney raporunun kabulü), deney laboratuvarların belirlenmesi, yönetim sisteminin tetkiki, yetkin tetkik heyeti ve inceleme süresinin belirlenmesini kapsar.

Üretim Yeri İncelemesi

Başvurusu kabul edilen kuruluşta, inceleme planına uygun olarak üretim yeri incelemesi gerçekleştirilir.

Üretim yeri incelemesi, üretim yerinde belgelendirmeye esas dokümanlara göre gerçekleştirilir ve üretim yeri inceleme raporu yazılır.

Denetim Uygunsuzlukları

Üretim yeri inceleme raporu sonuçlarının, uygunluk değerlendirmesi aşağıdaki kategorilere göre belirlenir.

  • Uygunsuzluk tespit edilmemiş ise; Ürün uygunluğu denetimi gerçekleştirilir.
  • Küçük uygunsuzluk tespit edilmiş ise; Ürün uygunluğu denetimi gerçekleştirilir. Talep edilen düzeltici faaliyetlerin sonucunun değerlendirilmesi üretim yerinde bir sonraki gözetim incelemesinde doğrulanır.
  • Ürün güvenliği/performansını doğrudan etkilemeyen büyük uygunsuzluk tespit edilmişse; Ürün uygunluğu denetimi gerçekleştirilir. Belirlenen düzeltici faaliyet tamamlama süresi içinde ve şekline göre (üretim yeri incelemesi veya üretim yeri incelemesi yapılmaksızın doküman üzerinde inceleme) düzeltici faaliyetlerin kontrolü için takip incelemesi önerilir.
  • Ürün güvenliği/performansını doğrudan etkileyen önemli/kritik uygunsuzluk tespit edilmişse; Ürün uygunluğu denetimi gerçekleştirilmez. Belge verilmemesi ve Askı kararına neden olan uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyet tamamlama süresi içinde düzeltici faaliyetlerin kontrolü için üretim yerinde takip incelemesi önerilir.

Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi; ilgili standarda göre gerçekleştirilir. İlgili standarda göre numuneler üzerinde yapılması gereken muayene ve deneylerle ilgili deney raporlarının kabulü ve laboratuvarların seçimi yapılır. Deney Rapor kabul şartları (varsa) ve laboratuvarlar bilgiler ilgili TSE tarafından belirlenmiştir.

İlgili standarda göre yapılması gereken muayene ve deneyler için kapsama göre numune sayısı, numune alma metodu ve numune seçim yöntemi ile deneylerin gerçekleştirileceği laboratuvarlar Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmiştir. Numune ve varsa şahit numune üzerindeki işaretlemeler, etiket bilgileri, numune zarar görmeden muhafazası ve TSE tarafından belirlenen laboratuvarlara belirlenen sürelerde teslim edilme yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

İlk Belgelendirme, kapsam genişletme ve standart değişikliği başvurularında olumsuz neticelenen muayene ve/veya deneyler için başvuru sahibi bilgilendirilir. Başvuru sahibinin 15 gün içinde TSE yazılı olarak deney sonucuna itiraz veya olumsuz sonuçlanan deneyler için ürün üzerinde düzeltici faaliyet yapılarak tekrar inceleme yapılmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

Deney sonucuna itirazda bulunulması durumunda; ilgili Belgelendirme Müdürlüğünün değerlendirmesi sonucuna göre olumsuz sonuçlanan deney sonuçları için deney tekrarı gerçekleştirilebilir.

Nihai raporlama bütün deneyler tamamlandıktan sonra hazırlanır.

Firmanın aynı kapsamda birden fazla markadan belgesi olması durumunda bir markadan numune alınarak inceleme gerçekleştirilir. Bu markaya ait muayene ve deney sonuçları firmanın diğer markaları için geçerli kabul edilir. Ayrıca deneye alınan numunelerin tamamının uygunsuz olması durumunda; kalite kayıtlarının sonucuna bakılmaksızın diğer tüm markalar içinde uygunsuz olarak değerlendirme yapılır. Numune tespiti yapılırken farklı markalarda farklı tiplerden numune alınabilir. Üretici firmanın diğer firmalar için fason üretici olması durumunda belgeli firmalara ait ürünlerden numune alınır.

Gözden Geçirme ve değerlendirme

Saha denetimi ve/veya Ürün Uygunluğunun Denetimi sonuçları, ekte verilen kriterler esas alınarak Belgelendirme Komite kararına göre işlem yapılır. Sonuç değerlendirme hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Belgelendirme

Belgelendirme Komitesi tarafından “belge verilme kararı” verilmesi durumunda, Başvuru Sahibi Kuruluş ile Belge ve Marka Sözleşmesinin imzalanmasının ardından kuruluşun yetkilisine teslim edilir. Belge Sahibi, bu belgede tanımlanan ürünleri üzerinde sözleşmede belirtildiği şekilde, TSE markasını kullanma hakkı kazanır. Sözleşmenin Akdi ve Belgenin Düzenlenmesi ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesinde belirtilmiştir.

Belgeye ilişkin Bilgiler ve Geçerlilik Süresi

Belge üzerinde yer alan bilgiler şunlardır; Firma Merkez Adı/Adresi, Üretim Yeri Adı/Adresi, Ticari Marka/Model, Belgelendirmeye esas standard(lar), Belge Kapsamı, Belgenin ilk veriliş tarihi, Belgenin geçerlilik süresi, Belge numarası.

Belgenin geçerlilik süresi 1(bir) yıldır. Gözetim denetimleri neticesinde her yıl yenilenir.

Gözetim Şartları

Belgeli Kuruluşlarda gözetim incelemeleri, ilgili Belgelendirme föyünde belirtilen gözetim planına göre gerçekleştirilir.Saha tetkiki ve Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi, İlgili Belgelendirme föyünde belirtilen Gözetim planına göre saha denetimi ve/veya ürün uygunluğu denetimine ait faaliyetler gerçekleştirilir. Saha denetimi ve/veya Ürün Uygunluğunun Denetimi sonuçları, Belgelendirme Komite kararına göre işlem yapılır. Bir gözetim periyodunda kuruluştan art arda ikinci kez numune alınamaması durumunda; üretim programını bildirmesi için kuruluşa süre verilir. Verilen süre içinde üretim programının sunulmaması durumunda; firmanın ilgili belgesi askıya alınır. Askıya alma süresi en fazla 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde firmanın üretim programını bildirerek inceleme talep etmesi durumunda, Belgelendirme Komitesi kararına göre işlem yapılır.

TSE Danışmanlığı Kapsamımız

Firmanızın üretmiş olduğu ürünle ilgili standart veya kriterlerin incelenmesi, atıf yapılan standart ve kriterleri de içeren bir danışmanlık hizmeti sunulması, denetim ve denetim sonrası işlemlerinizin takibi ve sonuçlandırılmasını da içeren tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İlgili Dosyalar