TSE HYB belgesi, müşteriye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Türk Standartları Enstitüsü, belirli hizmet faaliyetleri için ilgili standart koşulları sağlandığı taktirde belgelendirme yapar. Bu belgeye TSE HYB (Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi) denir. TSEHYB Belgesi almak isteyenler bulundukları ilin TSE temsilciliklerine ve/veya bölge müdürlüklerine müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Kimler TSE HYB Alabilir?

Hizmet Yeterlilik Belgesini Altta Yer Alan Kuruluşlar Alabilir  :

4077 Sayılı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Kanununa Göre Garanti Kapsamına Giren Ürünleri İmal Ve İthal Eden Kuruluşlar ; Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.

İhale İle Kamu Hizmetlerini Yapan Ve Yapmaya Talip Olan Kuruluşlar ; Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar

Güvenlik Riski Taşıması Nedeniyle Yasal Zorunluluğu Olan Kuruluşlar ; LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.

Sektöründe Kendi Hizmet Kalitesini Müşterilerine Karşı Garanti Ve İspat Etmek İsteyen Kuruluşlar ; Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Standartları ve Kriterleri Nelerdir?

Türk Standartları enstitüsü birçok hizmet faaliyeti için standart hazırlamış ve yayımlamıştır. Bu standartların listesine ulaşmak için tıklayınız.

Standardı bulunmayan ancak kriteri mevcut olan hizmet kolları ve bunlar için hazırlanmış, hizmet yeri belgelendirme kriterleri için tıklayınız.

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirme Şarları Nedir?

 • Esnaf Sicil Odasına kayıtlı şahıs firması ya da Cokey numarası olan gerçek/tüzel kuruluş̧, TSE’nin ilgili biriminde ‘Cari Kart Hesabı’ açtırır. Söz konusu hesaba “Belgelendirme Giderleri Avansı’’ nı da yatırdıktan sonra, belgelendirme müracaatını yapar.
 • Aynı adreste birden çok gerçek veya tüzel kişinin faaliyet göstermesi halinde, yalnızca birinin müracaatı kabul edilir. Satış̧ Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamındaki, (otomotiv yetkili servisleri hariç̧ olmak üzere) standartlar için aynı adresteki aynı kuruluşa birden fazla belge düzenlenemez.
 • Aynı başvuruda birden fazla standart/kriter için başvuru yapılabilir.
 • Aynı kurulusun farklı hizmet yerlerinin (şube) belgelendirilmesi için ayrı ayrı müracaat etmesi gerekir.
 • Kuruluş̧, Hizmet belgelendirme standartlarında istenen sayıda eleman çalıştırdığını SGK’dan alınmış̧ belgeler ile ispat eder.

TSEHYB Belgelendirme Sürecinde Firmanın Sağlaması Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Yetkili Servisler” ibaresi ile başlayan standartlar/kriterler için üretici/ithalatçı ile servisler arasında noter huzurunda yapılmış̧ sözleşme gereklidir. Örnek bir sözleşme için tıklayınız.
 • “İş Yerleri” ibaresi ile başlayan standartlar/kriterler için hizmetin sözleşmeye dayalı verilmesi halinde (kent temizliği, peyzaj, endeks okuma vb.), taraflar arasında noter huzurunda yapılmış̧ sözleşmenin aslı talep edilir.
 • Üretici/ithalatçı ile başvuru/belge sahibi kuruluş̧ arasındaki sözleşmeyi aynı kişi imzalayamaz.
 • Kuruluş̧, kendi ürettiği ürüne servis hizmeti vermesi durumunda marka tescil belgesi ya da marka tesciline başvuruda bulunulduğunu gösteren bir yazı istenir. Aşama Danışmanlık olarak marka tescil konusundada sizlere yardımcı olabiliriz. TSE’nin kuruluşun üretim yapıp yapmadığı ile ilgili inceleme yapma hakkı mahfuzdur.
 • Kuruluş, dağıtıcı/distribütör olması durumunda veya kendi ithal ettiği ürüne servislik hizmeti vermesi halinde, bu ürünün tüm sorumluluğunu üstlendiğini gösteren kuruluş imza yetkilisi tarafından ıslak imzalı bir taahhütnameyi noter onaylı imza sirkülerinin güncel halinin fotokopisiyle beraber teslim etmelidir. Örnek taahhütname için tıklayınız.

TSE HYB Denetimi Nasıl Gerçekleşir?

Başvuru yapan kuruluşun talepte bulunduğu standard/kriter şartlarına uygunluğunun tespiti amacıyla iş yerinden inceleme yapılır. Burda hem fiziki hemde dokuman incelemesi gerçekleştirilir. Belgelendirme yapılacak olan Yetkili Servis standardlarının öngördüğü asgari servis alanı ve çalışacak personel sayısı ve niteliklerinin ilgili standardına göre belirlenmesi esastır.

TSE’nin gerçekleştirdiği denetim esnasında, işin mahiyetine göre değişmekle birlikte, ilgili standartta istenen dokumanlar incelenir. Bunlar servis formları, kalibrasyon raporları, ölçüm raporları, test sonuçları v.b.

Denetim Sonucunda Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar:

Kuruluşun hizmet adresinde yapılan incelemede ortaya çıkan eksiklikler, ‘Fiziki Eksiklik’ ve ‘Doküman Eksikliği’ olarak ikiye ayrılır.

İlk Denetim İse;

 1. a) Fiziki ya da doküman eksikliği tespit edilmiş ise, kuruluşa bu eksiklikleri tamamlayabilmesi için 2 (iki) ay süre verilir.
 2. b) Kuruluş, fiziki eksikliği verilen (2) iki ay sürede tamamlarsa takip incelemesi için dilekçeyle müracaat etmesi halinde, sadece ilk incelemede tespit edilen eksikliklere bakılır.
 3. c) Doküman eksikliği yukarıda belirtilen süre içerisinde tamamlanmış ise inceleme uzmanına ulaştırılır.
 4. d) Tespit edilen eksiklikler 2 (iki) ay içerisinde giderilmemesi durumunda ilk müracaat incelemesi “olumsuz” sonuçlandırılır. TSE tarafından kuruluşa yazı ile bildirilir. (Kuruluşun belge talep etmesi halinde yeniden inceleme yapılması gerekir.)

Daha Önceden Belge Almış Firmanın Denetimi İse;

 1. a) Yapılan incelemede, “fiziki eksiklik” tespit edilmesi halinde belge “askı”ya alınır. TSE tarafından kuruluşa yazı ile bildirilir. Askı süresi içinde kuruluş fiziki eksikliğini giderdiği takdirde “takip incelemesi” için online veya dilekçe ile müracaat eder.
 2. b) Doküman eksikliği tespit edilmesi halinde, eksikliklerin kapatılabilmesi için verilen süre 1 (bir) ayı geçemez.
 3. c) Doküman eksikliği verilen süre içerisinde tamamlanmış ise, kayıt üzerinden inceleme işlemi tamamlanır.
 4. d) Doküman eksiklikleri 30 gün içinde tamamlanmaz ise belge “askı”ya alınır. TSE tarafından kuruluşa yazı ile bildirilir.

Belge Geçerlilik Süresi ve Belge Yenileme

Belgenin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Belgenin “Son Geçerlilik Tarihi”nin dolması ve kuruluşun online müracaat etmesi halinde belgenin süresi bir yıl daha uzatılır. Belgelendirmeye esas teşkil eden şartlarda (yönetmelik/standard/kriter) herhangi bir değişiklik yoksa ve ara kontrolü de zamanında yapılmış ise belge yenileme işlemi yapılır. Aksi takdirde hizmet adresinde inceleme yapılarak inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

TSE HYB Danışmanlık Kapsamımız

Firmanızın sunmuş olduğu hizmetle ilgili standart veya kriterlerin incelenmesi, atıf yapılan standart ve kriterleri de içeren bir danışmanlık hizmeti sunulması, denetim ve denetim sonrası işlemlerinizin takibi ve sonuçlandırılmasını da içeren tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.