TS EN 957-2 Sabit antrenman donanımı – Bölüm 2: Güç arttırıcı antrenman donanımı için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları

Bu standard, güç arttırıcı antrenman donanımının güvenliği ile ilgilidir. Bu standard, EN 957-1’e ilişkin tadiller yapar ve eksiklerini tamamlar. Bu özel standardda yer alan kurallar genel standarddaki kurallara göre öncelik arz etmektedir. Bu standard, EN 957-1’in genel güvenlik kurallarına ilave olarak, güç arttırıcı antrenman donanımı için ilave güvenlik kurallarını kapsar. Bu standard, Sınıf S ve.

TS 3357 ÇELİK YAPILARDA KAYNAKLI BİRLEŞİMLERİN HESAP VE YAPIM KURALLARI

Bu Standard, Áelik yapılarda elektrik ark re direnÁ kaynağı ila yapılan birleşimlerin tasarlanması, hesaplanmalı, boyutlandırılması ve yapımına dairdir. Kaynaklı birleşimlerin hesaplanmalı, bu hesaplara dayanarak proje d ̧zenlenmesini ve uygulamayı, ancak söz konusu işte uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlar yapabilirler. Kaynaklı birleşimlerin teşkilinde, çubuk kuvvetlerinin bulunmasına esas teşkil etmiş olan kabullere aylan düşmemeğe dikkat edilmelidir, örneğin mafsala.

TS 13025 Temizlikçi – Bina Dışı

TS 13025 Temizlikçi – Bina Dışı standardı; TSE tarafından hizmet sektörü içinde temizlikçi mesleğini yapan kişilerin sınıflandırılması, kullanılan alet ve ekipmanların belirlenmesi ve bu alanda çalışanların bilgi ve becerilerini ölçülmesi ve değerlendirilmesi içindir. Temizlik Temizlik, insanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen, olumsuz gelişmelerle ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede.

TS EN ISO 16106 Ambalajlama – Tehlikeli Maddeler İçin

TS EN ISO 16106 Ambalajlama – Tehlikeli Maddeler İçin Taşıma ve Ambalajları, orta boy dökme yük konteyneri (IBC’ler) ve büyük ambalajlar – ISO 9001’in uygulama ile ilgili klavuz bilgiler standardı, belirtilen şekilde tehlikeli maddelerin taşınması için hazırlanan ambalajları kapsamaktadır. Bu ambalajlar, ahşap kutu, varil, bidon, şişe, kavanoz, torba şeklinde olabilir. BM Model Düzenlemeleri, tehlikeli maddelerin.

TS 13809 Taşkömrü

Bu standart ısınma amacıyla kullanılan taş kömürünün Türk Standartlarını belirlemekte ve Taşkömrü TSE Belgesi alınması için gerekli özellikleri göstermektedir. Bu standardın kabulü ile TSE K 69 (2009) ve TSE K 69/T1 (2016) iptal edilmiştir. Standart, kok elde edilen veya başka amaçlarla kullanılan taşkömürünü kapsamaz. Standartta, aşağıdaki standartlara atıflar mevcuttur; TSE No Türkçe Adı İngilizce Adı TS 440.

TS 12842 YETKİLİ SERVİSLER – MOTORLAR (ELEKTRİKLİ) İÇİN – KURALLAR

Bu standard motorlar (elektrikli) yetkili servislerinin yapısal özellikleri, teknik donanımları, çalışanların özellikleri ve belgelendirme ile ilgilidir. TS 12361 Yetkili servisler – Genel kurallar standardına atıflar mevcuttur. Yetkili servisin sağlaması gereken, servis alanı, idari hizmet alanı, yerleşim düzeni, tabelalar gibi yapısal bazı nitelikler vardır. Ana firma tarafından servisin yetkilendirilmesi, cihazın teslim alınması yada istenmesi durumunda sigorta ettirilmesi,.

Yetkili Servis Sözleşmesi Örneği

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi içinYetkili ServisSözleşmesi Örneği verilmiştir.Yetkili servis sözleşmesi TSEHYB almak için şarttır. TSEHYB ile ilgili yazımız için tıklayın. 1. TARAFLAR YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ Unvanı: Adresi: İli: Telefon: Faks: Vergi Dairesi: E-posta: Vergi Numarası: Ticaret sicil No: COKEY (ID) Numarası: 2. SÖZLEŞME SÜRESİ SERVİS OLAN FİRMA BİLGİLERİ Unvanı:.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

YKK : XX/81-367 Yürürlük Tarihi : 01/01/2017 Revizyon Tarihi : Revizyon No : 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka Belgelendirme Usul ve Esasları ile Uygunluk Değerlendirme kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve.

TSE HYB Taahhütname Örneği

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler. Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ithalatçı firmalar daha sonra Belgelerine marka ilave etmek istediğinde ise her bir marka için bir taahhütname vermek zorundadırlar. Aşağıda örnek bir taahhütname mevcuttur. TSE HYB yazımız için tıklayınız.  TAAHHÜTNAME Aşağıda adı markası cinsi.

TSE HYB Belgelendirme Standartları

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi yapılan standartlar aşağıdadır; TS 1449 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları TS 4156 Yangın Önleme – Umumi Yerlerde – Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler – Genel TS 4641 Balıkları Dondurarak Muhafaza Kuralları TS 6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar TS 6915.