TS 13809 Taşkömrü

Bu standart ısınma amacıyla kullanılan taş kömürünün Türk Standartlarını belirlemekte ve Taşkömrü TSE Belgesi alınması için gerekli özellikleri göstermektedir. Bu standardın kabulü ile TSE K 69 (2009) ve TSE K 69/T1 (2016) iptal edilmiştir. Standart, kok elde edilen veya başka amaçlarla kullanılan taşkömürünü kapsamaz.

Standartta, aşağıdaki standartlara atıflar mevcuttur;

TSE No Türkçe Adıİngilizce Adı
TS 440 ISO 351 Katı mineral yakıtlar – Toplam kükürt tayini – Yüksek sıcaklıkta yakma metoduSolid mineral fuels – Determination of total sulfur – High temperature combustion method
TS 652 ISO 609Katı fosil yakıtlar – Karbon ve hidrojen tayini – Yüksek sıcaklıkta yakma metoduSolid mineral fuels – Determination of carbon and hydrogen – High temperature combustion method
TS 690 ISO 589Taşkömürü – Toplam rutubet tayiniHardcoal – Determination of total moisture
TS 711 ISO 562Taşkömürü ve kok – Uçucu madde tayiniHardcoal and coke – Determination of volatile matter
TS ISO 1171Katı mineral yakıtlar – Kül miktarı tayiniSolid mineral fuels – Determination of ash content
TS ISO 1928Katı mineral yakıtlar – Bombalı kalorimetre yöntemi ile brüt ısıl değer tayini ve net ısıl değerin hesaplanmasıSolid mineral fuels – Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value
TS ISO 1953Taş kömürü – Tane büyüklüğü analizi – Eleme yöntemi. Hard coal – Size analysis by sieving
TS ISO 18283Taşkömürü ve kok – Elle numune almaHard coal and coke – Manual sampling

Standartta taşkömrü; bitkisel artıkların, biyokimyasal ve jeokimyasal koşulların etkisiyle başkalaşıma uğraması sonucu meydana gelmiş genellikle karbonifer yaşlı, parlak, siyah renkli sert kömür olarak tanımlanmıştır.

Taşkömrü Tipleri ve Sınıfları

Taşkömürü, ısıl değerine göre 3 sınıfa ayrılmıştır. Tane büyüklüğüne göre ise 4 tiptir.

  •  Tip 1: Parça taşkömürü,
  •  Tip 2: Portakal taşkömürü,
  • Tip 3: Ceviz taşkömürü ve
  •  Tip 4: Fındık taşkömürü olmak üzere dört tiptir.

Taşkömrü Özellikleri

Standarda uygun taşkömürünün taşıması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikler şu şekilde sınıflandırılabilir;

Fiziksel özellikler
Toplam rutubet içeriği
Kül içeriği
Alt ısıl değer
Üst ısıl değer
Uçucu madde içeriği
Sabit karbon içeriği
Toplam kükürt içeriği
Tane büyüklüğü dağılımı
Piyasaya arz

Standartta, taş kömürüne yapılacak muayene ve deneyler anlatılmıştır. Deney ve muayeneler için TS ISO 18283’e uygun olarak numune alınır.