TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

YKK : XX/81-367
Yürürlük Tarihi : 01/01/2017
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
AMAÇ
Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri
Belgelendirme Usul ve Esasları, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka
Belgelendirme Usul ve Esasları ile Uygunluk Değerlendirme kapsamında sunulan
hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve esaslarını belirler.
KAPSAM
Madde 2- Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri
Belgelendirme Usul ve Esasları, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka
Belgelendirme Usul ve Esasları ile Uygunluk Değerlendirme kapsamında sunulan
hizmetlerle ilgili ücretlendirme usul ve esasları ile tahakkuk ettirilecek ücretleri (Ek-1, Ek2, Ek-3, Ek-4) kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3- Hizmet Yeri Belgelendirme, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka ve
Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri,132 sayılı Türk
Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 2/i ve 11/c Maddelerine ve Türk Standardları
Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları ile
Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka Belgelendirme Usul ve Esaslarına istinaden
hazırlanmıştır.
KISALTMALAR VE TARİFLER
Madde 4- Hizmet Yeri Belgelendirme, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka ve
Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri, Türk Standardları
Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri Belgelendirme Usul ve Esasları ile
Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka Belgelendirme Usul ve Esaslarında
kullanılan kısaltma ve tarifler esas alınmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Ücretler
Madde 5- Türk Standardları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesi, Hizmet Yeri
Belgelendirme Usul ve Esasları ile Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka
Belgelendirme Usul ve Esasları ile Uygunluk değerlendirme kapsamında sunulan
hizmetlerin muhtevasına göre tahakkuk ettirilecek ücret kalemleri aşağıda verilmiş ve bu
kalemler için alınacak ücretler EK Çizelgelerde gösterilmiştir.
5.1-Belgelendirme Giderleri Avansı
5.2-Yıllık Belge Kullanma Ücreti
5.3-Teknik Hizmet Ücreti
5.4-İşlem Ücreti
5.5-Ulaşım Ücreti
5.6-İnceleme Heyeti Giderleri
5.7-Özel İnceleme Ücreti
5.8-Yabancı Dilde Düzenlenecek Belge Ücreti
5.9-Standard/Kriter, Yetkili Servislik Sözleşmesi ve Marka Ücreti
5.10-Uygunluk Değerlendirme ve Raporlama Ücreti
5.11-Doküman İnceleme Ücreti
5.12-Teçhizatın Kontrolü Ücreti
5.13-Çalıştay Ücreti
5.14-Belge Ücreti
BELGELENDİRME GİDERLERİ AVANSI
Madde 5.1- İlk başvuruda, belgelendirme hizmetleri için alınan ve faturalandırma sırasında
mahsup edilmek üzere, EK Çizelgelerde belirtilen ücrettir.
YILLIK BELGE KULLANMA ÜCRETİ
Madde 5.2- Belge sahibi kuruluşlardan her bir belge için belgelendirme ve belge yenileme
sırasında bir yıl için peşin alınan ücrettir. Belgelendirme/belge yenileme tarihinden sonra bir
yıllık süre içerisinde belgesi iptal edilen kuruluşlara yıllık belge kullanma ücreti iadesi
yapılmaz.
TEKNİK HİZMET ÜCRETİ
Madde 5.3- Kuruluşun adresine gidilerek yapılan inceleme için alınan ücrettir. Gidilen
kuruluşun kapalı olması, inceleme yaptırmaması ya da incelemeyi yarıda bıraktırması vb.
sebeplerle incelemenin yapılamaması/tamamlanamaması durumunda da Teknik Hizmet
Ücreti alınır. 
İŞLEM ÜCRETİ
Madde 5.4-
(1) Belgeli kuruluşun, dilekçe ile yazı talep etmesi halinde ya da taşınmadan adres
değişikliği, unvan değişikliği, kapsam genişletme/daraltma, kapsamın yeniden
düzenlenmesi, yabancı dilde belge düzenlenmesi, aynı unvan ve aynı adrese düzenlenmiş
belgelerin birleştirilmesi/ayrılması, belgenin kaybolması vb. gibi mevcut belgenin yeniden
düzenlenmesini gerektiren kayıttan incelemelerde alınan ücrettir.
(2) İlk müracaat belgelendirmesinde ve belge yenileme (Belgenin geçerlilik tarihini 1 (bir)
yıl daha uzatma) işlemlerinde ‘işlem ücreti’ alınmaz.
(3) Taşınmadan adres değişikliği, unvan, kapsam vb. değişiklikleri eğer kuruluş belge
yenileme esnasında yaptırırsa ayrıca ‘işlem ücreti’ alınmaz.
(4) Kuruluş aynı anda birden fazla işlem talebinde bulunursa (unvan değişikliği,
taşınmadan adres değişikliği vb.) 1 (bir) adet ‘işlem ücreti’ alınır.
(5) Kayıttan incelemede, kapsam genişletme müracaatının olumsuz sonuçlanması
durumunda belge yeniden düzenlenmez, ancak işlem ücreti alınır.
ULAŞIM ÜCRETİ
Madde 5.5- Kuruluşun adresine gidilerek yapılan inceleme işlemleri için, inceleme
uzmanı/uzmanlarının gidiş/dönüş için harcanan yol ve/veya taşıt giderleridir. Ulaşım
kuruluş tarafından sağlanırsa bu ücret ayrıca tahakkuk ettirilmez. Ulaşım TSE hizmet
araçlarıyla yapılırsa EK Çizelgelerdeki tarife uygulanır.
İNCELEME HEYETİ GİDERLERİ
Madde 5.6- İnceleme uzmanı/uzmanlarının kuruluşun adresine gidiş/dönüş ulaşım
giderleri, harcırah ve konaklama giderleri toplamıdır.
ÖZEL İNCELEME ÜCRETİ
Madde 5.7- Özel amaçlı hizmet yeri inceleme, tartı aletleri, dökme LPG vb. inceleme ve
raporlandırma hizmetleri için alınan ücrettir.
YABANCI DİLDE DÜZENLENECEK BELGE ÜCRETİ
Madde 5.8- Türkçe dışında diğer dillerde belge düzenleme talebi olduğunda her yabancı
dil ve her belge için alınan ücrettir. Bu ücret EK Çizelgelerde belirtilmiştir.
STANDARD/KRİTER, YETKİLİ SERVİSLİK SÖZLEŞMESİ VE MARKA ÜCRETİ
Madde 5.9- Hizmet Yeterlilik Belge kapsamında bulunan bir standard/kriter + bu
standard/kritere bağlı bir üretici/ithalatçı/yetkili servis + bir marka için “Yıllık Belge Kullanma
Ücreti” alınır.
Bunun dışında belge kapsamında yer alan her bir standard/kriter, her bir
üretici/ithalatçı/yetkili servis ve her bir marka için ayrı ayrı ücretler kuruluşa tahakkuk
ettirilir. Bu ücretler EK–1 Çizelge’de belirtilmiştir.
TSE ve/veya TSEK belgeli üretici kuruluş HYB Usul ve Esasları Madde 7.2.L’ye göre
belgelendirilmiş ise ‘Teknik Hizmet Ücreti’ dışındaki ücretler kuruluşa yansıtılır.
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ve RAPORLANDIRMA ÜCRETİ
Madde 5.10- Bakanlıklar ya da ilgili kuruluşlar tarafından yetkilendirilen ya da
yetkilendirilecek konulardan yapılacak uygunluk değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini
kapsar. Bu ücretler EK-2 Çizelge’de verilmiştir.
DOKÜMAN İNCELEME ÜCRETİ
Madde 5.11- Kuruluş tarafından verilen başvuru dosyasının değerlendirilmesi amacıyla
kuruluştan alınan ve hiçbir surette iade edilmeyen ve başvurudan sonra faturalandırılan
ücrettir. Bu ücret EK-Çizelgelerde verilmiştir.
TEÇHİZATIN KONTROLÜ
Madde 5.12- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TSE’nin yetkilendirildiği Tartı
Aletleri Muayene Yönetmeliği gereği “tartı aletleri tipleri” için alınan ücrettir.
ÇALIŞTAY ÜCRETİ
Madde 5.13- Müşteri Dostu Marka başvuru şartlarını sağlayan kuruluşun, dokümanlar ve
standard şartları üzerinde kuruluşta yapılacak değerlendirmeye yönelik sektörel çalışmalar
için alınan ücrettir.
Not: Çalıştay Ücretine, ayrıca Adam/Gün başına “Teknik Hizmet Ücreti” ilave edilir.
BELGE ÜCRETİ
5.14-
(1) MDK belgelendirmesinde; ilk belgelendirme, belge yenileme ve/veya ara kontrol işlemi
sonucunda basılan her belge için alınan ücrettir.
(2) MDK ve/veya MDM belge kapsamında değişiklik olması durumunda basımı yapılan her
bir belge için alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücretlerin Duyurulması ve Ödenmesi
ÜCRETLERİN DUYURULMASI
Madde 6- Ücret Çizelgeleri, TSE’nin internet sayfasında ilan edilir. TSE’nin, Ücret
Çizelgelerini önceden uyarı veya bildirim yapmadan değiştirme hakkı mahfuzdur.
ÜCRETLERİN ÖDENMESİ
Madde 7- Ücret Çizelgelerinde belirtilen ücretler ilgili belgelendirme aşamalarında
kuruluşlara tahakkuk ettirilir. Başvuru sahibi/belge sahibi kuruluş, faturalandırılan ücretleri,
TSE Belgelendirme Yönergesi 9. Bölüm gereğince ödemekle yükümlüdür.
ÖDEME YAPMA ŞEKLİ
Madde 8- Fatura ödemeleri, TSE’nin muhasebe veznelerine makbuz karşılığı, bankalarda
tanımlı TSE hesap numarasına veya TSE’nin göstereceği sair ödeme vasıtaları ile yapılır.
GECİKME ZAMMI
Madde 9- Kuruluş, zamanında ödemediği faturalarla ilgili borcunu, tahakkuk ettirilecek
gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür.
Gecikme zammı, borcun temerrüt tarihinden itibaren hesaplanır. Borçlarını süresi içinde
ödemeyenlere 3095 sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizine
ilişkin kanunun 1. Maddesine göre belirlenen oranda faiz uygulanır. (Belgelendirme
Yönergesi Madde 40)
YURT DIŞINDA VERİLEN HİZMET ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ
Madde 10- Yurt dışında verilen belgelendirme hizmetlerinde, yabancı para cinsinden bir
değerlendirmenin gerekli olması halinde fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış
kuru esas alınır.
Not: KKTC’de verilen belgelendirme hizmetlerinin ücret tahakkukunda yurt içi
belgelendirmesi için belirlenen ücretler esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
HİZMET TALEBİNDEN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE ÜCRETLENDİRME
Madde 11- Belgelendirme hizmeti verilirken, hizmetin herhangi bir aşamasında kuruluşun
belge talebinden vazgeçmesi veya TSE tarafından durdurulması halinde, vazgeçme
talebinin TSE’ye bildirim tarihine (TSE evrak kayıt tarihi) kadar veya durdurma kararına
kadar geçen süre içerisinde başlatılan ve/veya verilen hizmetlere ilişkin ücretler kuruluşa
tahakkuk ettirilir. Bu durumda, kuruluş herhangi bir maddi ve manevi hak talep edemez.
TEBLİGAT
Madde 12-
(1) Kuruluşa tahakkuk ettirilen faturalar ve/veya yazışmalar TSE’ye bildirilen iletişim
adresine taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.
(2) TSE tarafından postaya verilmiş tüm gönderiler tebligat hükmündedir.
(3) TSE’de kayıtlı olan, kuruluşun resmi elektronik posta adresine TSE tarafından
gönderilen bildirimler de aynı şekilde tebligat hükmündedir.
(4) Belge sahibi, TSE’nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruları takip etmekle
yükümlüdür. Bu duyurular da tebligat hükmündedir.
(5) Kuruluş adres değişikliğini 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak TSE’ye bildirmekle
yükümlüdür.
YÜRÜRLÜK
Madde 13- Hizmet Yeri Belgelendirme, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka ve
Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri TSE Yönetim
Kurulunun …/…/….. tarihli, … sayılı toplantısı ve … nolu kararına istinaden …/…/…
tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 14- Hizmet Yeri Belgelendirme, Müşteri Dostu Kuruluş-Müşteri Dostu Marka ve
Uygunluk Değerlendirme Ücretlendirme Esasları ve Ücret Çizelgeleri hükümlerini TSE
Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı yürütür.
EK-1
HİZMET YERİ BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ
SIRA
ÜCRET ÇEŞİDİ YURT İÇİ
(TL)
YURT DIŞI
(TL)
1 Belgelendirme Giderleri Avansı 500 1000
2 Yıllık Belge Kullanma Ücreti 500 2000
3 Teknik Hizmet Ücreti 375 1000
4 İşlem Ücreti 185 500
5
Ulaşım Ücreti (TSE hizmet araçlarıyla
yapılırsa)
Kuruluş başına 75
+
[(Toplam kilometre X 0,50 TL)
/
kuruluş sayısı)]
6 İnceleme Heyeti Giderleri Harcırah + Ulaşım + Konaklama
7 Özel İnceleme Ücreti 1250 —
8 Teçhizatın Fonksiyon Kontrolü 125 —
9 Yabancı Dilde Düzenlenecek Belge Ücreti 500 —
10 Standard/Kriter, Yetkili Servislik
Sözleşmesi ve Marka Ücreti 65 100
11 Aslının Aynıdır Onaylı Sureti (Her Onaylı
Sayfa İçin) 25 50
EK-2
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ
SIRA
ÜCRET ÇEŞİDİ YURT İÇİ
(TL)
YURT DIŞI
(TL)
1 Doküman İnceleme Ücreti 600 1000
2 Teknik Hizmet Ücreti (Adam/Gün) 1250 2000
3 Raporlama Ücreti 600 1000
4 İşlem Ücreti 185 500
5
Ulaşım Ücreti (TSE hizmet
araçlarıyla yapılırsa)
Kuruluş başına 75 TL
+
[(Toplam kilometre X 0,50
TL)
/

kuruluş sayısı)]

6 İnceleme Heyeti Giderleri Harcırah+Ulaşım+Konaklama Harcırah+Ulaşım+Konaklama
7 Aslının Aynıdır Onaylı Sureti 250 50
8
Yabancı Dilde Düzenlenecek
Raporlama Ücreti 2000 —
9
Teçhizatın Fonksiyon Kontrolü
Muayene Yönetmeliği
kapsamında (her bir tip için) ayrıca
alınır.
125 250
EK-3
MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ / MÜŞTERİ DOSTU MARKA
YURT İÇİ BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ
SIRA
ÜCRET ÇEŞİDİ MDK
(TL)
MDM
(TL)
1
Belgelendirme Giderleri
Avansı 1500 2000
2 Yıllık Belge Kullanma Ücreti 625 6265
3 Doküman İnceleme Ücreti 250 940
4 İşlem Ücreti 100 100
5 Teknik Hizmet Ücreti 375 (Adam/Gün) 375 (Adam/Gün)
6
Değerlendirme Ücreti (komite
rapor ücreti) — 250
7
Ulaşım Ücreti (TSE hizmet
araçlarıyla yapılırsa)
Kuruluş başına 75 TL
+
[(Toplam kilometre X 0,50 TL)
/
kuruluş sayısı)]
Kuruluş başına 75 TL
+
[(Toplam kilometre X 0,50 TL)
/
kuruluş sayısı)]
8 İnceleme Heyeti Giderleri (Harcırah+Ulaşım+Konaklama) (Harcırah+Ulaşım+Konaklama)
9 Aslının Aynıdır Onaylı Sureti 25 50
10 Yabancı Dilde Düzenlenecek
Belge Ücreti 500 750
11 Çalıştay Ücreti — 1500
12 Belge Ücreti 50 50
EK-4
MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ / MÜŞTERİ DOSTU MARKA
YURT DIŞI BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ
SIRA
ÜCRET TÜRÜ
MDK
DEĞERLENDİRMESİ
(TL)
MDM
DEĞERLENDİRMESİ
(TL)
1 Belgelendirme Giderleri Avansı 1000 2000
2 Yıllık Belge Kullanma Ücreti
1600 7000
3 Doküman İnceleme Ücreti
400 1000
4 Belge Ücreti 200 200
5
Değerlendirme Ücreti (Not 2) (komite
rapor ücreti) 600 1000
6 Teknik Hizmet Ücreti 600 (Adam/Gün) 600 (Adam/Gün)
7 İnceleme Heyeti Giderleri (Harcırah + Ulaşım + Konaklama)
Not 1: Yukarıda belirtilen ücretler aynı markanın kullanıldığı farklı tüzel kişilikler için ayrı ayrı uygulanır.
Not 2: Çizelgede “teknik hizmet” terimi yerine EOQ‘nun kullanımını talep ettiği “değerlendirme” ifadesi
kullanılmıştır.